• Chiến dịch chia sẻ yêu thương: Cùng nhau, chúng ta là đại dương! Sau hai tuần phát động, Chiến dịch chia sẻ yêu thương do Trường Song ngữ Lạc Hồng (LHBS) và Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đã quyên góp được 700.000.000 đồng, hỗ trợ cho các sinh viên, nhân viên, người lao động LHU, LHBS và các nhóm